شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله ssr الکو

 

ﺷرﮐت اﻟﮑو :

ﺷرﮐت  ELCO  اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ اوﻟﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده در اروﭘﺎ و از ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن و ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﺳﺎزﻧدﮔﺎن رﻟﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ (اس اس آر)  در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺣﺻوﻻت این شرکت دارای اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی RU  و UL آمریکا ، CE اروﭘﺎ  وVDE  می باشند. اﯾن ﺷرﮐت ﺑﺎ 30 ﺳﺎل  ﺳﺎﺑﻘﮫ  در ﺗوﻟﯾد  ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺗﻧوع اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻗدرت  ﺟزو ﺻﺎﺣب ﺳﺑﮏ ﺗرﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﺳت.

رﻟﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )اس اس آر( اﻟﮑو ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﻠوک ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد، ھﻣﺎن ﻣوارد ﻣﺻرف رﻟﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ را داﺷﺗﮫ و ﻧﻣوﻧﮫ ﻣدرن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد. رﻟﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ الکو در اﻧواع ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز، ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف 10 آﻣﭘر اﻟﯽ 90 آﻣﭘر ﺟﮭت ﮐﺎرﺑرد در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺻﻧﻌﺗﯽ، ﺑﺎرھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ (اﻟﻣﻧت) و ﺑﺎرھﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﻣوﺗورﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

شکل1. نمونه ای از رله های SSR شرکت ELCO ایتالیا

وﯾژﮔﯾﮭﺎی رﻟﮫ SSR ﭼﯾﺳت ؟

 • 1-ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑل ﺿرﺑﺎت و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
 • 2-ﻋﺎﯾق اﭘﺗﯾﮑﺎل ﺑﯾن ﻣدار ﮐﻧﺗرل و ﻣدار ﻣﺻرف.
 • 3-طول ﻋﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ( ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺎر ﻋﻣﻠﮑرد)
 • 4-ﺳرﻋت ﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ، در زﻣﺎن ﻗطﻊ و وﺻل ﺧروﺟﯽ80 ﺑﺎر در ﺛﺎﻧﯾﮫ
 • 5-ﻋﺎﯾق ﺑﻧدی ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣرطوب و ﭘر ﮔرد و ﻏﺑﺎ ر.
 • 6-دارای ﻗطﻌﺎت ﻣﺗﺣرک ﻧﺑوده، ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟرﻗﮫ ﻧﻣﯽ زﻧد، اﯾﺟﺎد ﻧوﯾز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳر و ﺻدای ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻧدارد.
 • 7-ﻗطﻊ و وﺻل ھﺎی ﻏﯾر ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﺣﺗﻣﺎل ﺟرﻗﮫ زدن را از ﺑﯾن ﺑرده و ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻗﺎﺑل اﺣﺗراق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

لازم به ذکر است که رله های SSR دارای  دو مدل بدون هیت سینک  و یا با هیت سینک یکپارچه است. برای مثال ، کاربر رله SSR 25 آمپری یا 40 آمپری را خریداری می کند و رله نمی تواند بیشتر از 5 آمپر جریان را از خود عبور دهد و و مبنا را بر معیوب بوده رله قرار می دهد . حال آنکه این امر نادرست بوده زیرا و جریان ذکر شده بر روی رله، جریان نامی است که در صورت بکارگیری هیت سینک مناسب رله قادر به عبور آن جریان می باشد. بدین منظور شرکتهای سازنده علاوه بر فروش رله اقدام به ساخت بهترین هیت سینک برای آن رله نیز می نمایند که بتوان جریان نامی ذکر شده از رله گرفته شود. در صورتیکه مدل بدون هیت سینک خریداری شود کاربر باید خودش هیت سینک مناسب را طراحی کرده و استفاده کند. در شکل 2-الف  نمودار قابلیت جریاندهی رله SSR 40 آمپری در صورتیکه در هوای آزاد و در شکل 2-ب جریاندهی همان رله در صورتیکه هیت سینک مطلوب بکار برده شود  در دماهای مختلف نشان داده شده است:


           

                                   الف                                                                              ب   

شکل2. نمودار جریاندهی رله SSR08-40 بر حسب دما الف- در هوای آزاد  ب- با هیت سینک مناسب سازنده

 

 برای ساده کردن استفاده کاربر، شرکت الکو اقدام به تولید مدلی از رله SSR با هیت سینک یکپارچه کرده است. در این نوع رله SSR، سازنده بهترین هیت سینک را که جریان نامی رله SSR را بدهد در زیر رله تعبیه کرده است و کاربر دیگر نیازی به استفاده از هیت سینک مجزا ندارد و می تواند با خیال راحت رله را استفاده کرده و مطمین باشد که می تواند جریان نامی را از رله بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

شکل3. الف- رله SSR بدون هیت سینک  ب- رله SSR هیت سینک دار

 

مورد دیگر خروجی رله های SSR است. خروجی رله های SSR می تواند به صورت Triac (تریاک) یا back-to-back SCR (تریستورهای پشت به پشت) باشد که این امر می تواند تفاوت در قیمت، کارآیی و مورد مصرف را بوجود بیاورد. تفکر غالب در بازار ایران این است که رله های SSR   خوب باید back-to-back SCR باشند و فقط مدلهای چینی Triac هستند. این امر درست است که رله های  SSR چینی عموما تریاک هستند و به همین دلیل ارزانتر می باشند اما صرف تریاک بودن به معنای بد بودن کیفیت قطعه نیست و در نیمی از کاربردها مهم نیست که خروجی رله SSR از چه نوعی باشد و می توان مدل تریاک را با قیمت کمتر به کار برد. برای درک بهتر تفاوتهای این دو نوع باید ابتدا آشنایی جزیی با ادوات الکترونیک قدرت داشت که به صورت مختصر در زیر آن را توضیح می دهیم:

 

 • 1-رله SSR با خروجی back-to-back SCR (تریستورهای پشت به پشت)

   

  همانطور که از نام آن مشخص است خروجی این رله از دو تریستور تشکیل شده است که به صورت پشت به هم قرار گرفته اند. در نتیجه برای شناخت بهتر آن باید ابتدا تریستور (SCR) را شناخت.

  تریستور(SCR) : تریستور یک المان قدرت یکسوکننده جریان است که از ۴ ﻻﻳﻪ P  و N تشکیل شده اﺳﺖ(شکل 4).

   

                                                                                                                                                                

   

   

   

   

   

   

                     

                       الف                                                  ب                                      ج

  شکل 4-الف تریستور و ساختمان داخلی آن             ب- مدار معادل تریستور         ج- شبیه سازی ساختمان داخلی تریستور

   

  همانطور که از شکل مشخص است تریستور را می توان به صورت معادل دو ترانزیستور PNP و NPN پشت به پشت در نظر گرفت که جریان بیس هر کدام توسط جریان کلکتور دیگری کنترل می شود. در حالت عملکرد عادی حتی اگر ولتاژی بین کاتد و آند اعمال شود با توجه به اینکه ولتاژی به بیس-امیتر دو ترانزیستور اعمال نشده است دو ترانزیستور خاموش مانده و جریانی از تریستورعبور نمی کند. تریستور تنها در زمانی روشن می شود که ولتاژ مثبتی به گیت آن اعمال شود در آنصورت ترانزیستور NPN روشن شده و با عبور جریان از کلکتور آن که همانا بیس ترانزیستور  PNP  است ترانزیستور PNP را نیز روشن کرده و جریان از آند به کاتد جاری می شود.

  همانطور که از شکل و توضیحات بالا مشخص است تریستور مانند یک یکسوکننده عمل می کند و با اعمال  ولتاژ به گیت آن جریان را از آند به کاتد عبور می دهد.

   

  در رله SSR  با بارAC  نیاز است که خروجی رله به ولتاژ AC  متصل شود و رله باید بتواند که جریان را در هر دو جهت هدایت کند. بدین منظور از دو تریستور به صورت پشت به پشت استفاده می شود که به آن back-to-back SCR می گویند و هر تریستور جریان را در یک جهت عبور می دهد (شکل 5).

   

   

   

   

   

   

  شکل 5- دو تریستور پشت به پشت برای عبور جریان از هر دو سمت

   

   

 • 2-رله SSR با خروجی Triac (تریاک)

همانطور که در بالا توضیح داده شد تریستور تنها جریان را از یکسو عبور میدهد و در کاربردهایی که نیاز به عبور جریان از دو سمت است باید از دو تریستور استفاده شود که هزینه تمام شده را افزایش می دهد. برای غلبه بر این مشکل از المانی به نام تریاک استفاده می شود که یک المان قدرت پنج لایه است که معادل دو تریستور پشت به پشت عمل می کند. تریاک توسط یک گیت کنترل می شود و می تواند جریان را از دو سمت عبور دهد. (برای درک این مطلب که چرا تریاک معادل دو تریستور پشت به پشت عمل می کند میتوانید به لینک http://en.wikipedia.org/wiki/TRIAC  مراجعه کنید.(

 

هزینه ساخت یک تریاک به مراتب از دو تریستور کمتر است و در نتیجه رله های SSR تریاک از رله های SSR با تریستورهای پشت به پشت ارزانتر هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

               الف                                            ب                                       ج

شکل 6-الف تریاک و ساختمان داخلی آن             ب- سمبل مداری تریاک       ج- شبیه سازی ساختمان داخلی تریاک

 

درست است که رله هایSSR  با خروجی تریاک ارزانتر هستند اما رله های SSR با تریستورهای پشت به پشت مزایایی دارند که در زیر به مزایایی رله های SSR با تریستورهای پشت به پشت اشاره ای کوتاه می کنیم:

 • 1-رله هایSSR با خروجی تریاک از dv/dtپایینتری نسبت به تریستورها برخوردار هستند و این امر باعث می شود که پس از قطع ورودی رله، زمان بیشتری برای خاموش شدن نیاز داشته باشند.
 • 2-زمانیکه از دو تریستور پشت به پشت استفاده می شود اتلاف گرما در مساحت بیشتری صورت می گیرد و رله SSR خنکتر می ماند. این امر یکی از دلالیل مهمی است که در رله های SSR با جریانهای بالاتر از40 آمپر عموما از تریستورهای پشت به پشت استفاده می شود و کاربرد تریاک عموما محدود به جریانهای تا 40 آمپر است. پارامتر نشان دهنده این امر در رله های SSR است که هرچه بیشتر باشد بهتر است.
 • 3-در صورتیکه در کاربرد مورد استفاده امکان ایجاد جریان موجی لحظه ای (surge current) وجود دارد بهتر است که رله SSR با تریستورهای پشت به پشت استفاده شود. چون تریستورهای پشت به پشت اتلاف گرمایی بهتری دارند و همچنین مسیر عبور جریان از دو تریستور می گذرد قابلیت تحمل surge current بیشتری را دارند.

با توجه به مزایای ذکر شده مشخص است که رله های SSR با تریستورهای پشت به پشت عملکرد بهتری نسبت به خروجی تریاک دارند اما این امر دلیلی نمی شود که کاربر پول بیشتری برای خرید رله با خروجی تریستورهای پشت به پشت بپردازد چه بسا در کاربرد مورد نظر کاربر dv/dt و surge current رله با خروجی تریاک کاملا برای آن کاربرد کافی و یا حتی بیشتر از حد کافی باشد.

 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com